Umowa kredytowa – najważniejsze informacje

Czym jest umowa kredytowa i o czym stanowi. Umowa kredytowa jest zobowiązaniem się banku – oczywiście po wcześniejszym ustaleniu zdolności kredytowej – do oddania do dyspozycji kredytobiorcy, na czas określony w umowie, kwoty pieniędzy na ustalony cel. Osoba pobierająca kredyt jest natomiast zobowiązana do korzystania z tych środków pieniężnych na warunkach określonych w umowie, oraz zwrotu w oznaczonych terminach spłaty kwoty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami i i zapłaty prowizji. O tej definicji umowy kredytu traktuje artykuł 69 Ustawy Prawa Bankowego.

Bazując na powyższym co więc powinna zawierać taka umowa. Przede wszystkim dokładną kwotę pieniędzy, którą bank daje do dyspozycji osobie pobierającej kredyt. Przekazanie środków nie jest jednak równoznaczne z dowolnością ich wykorzystania. W umowie zostaje określony precyzyjnie cel na jaki kredyt ma zostać przeznaczony i na jakich zasadach może on zostać wykorzystany. Istotą tego zapisu jest to, ze jeżeli zostanie on wykorzystany na inny niż określony w umowie cel, bank ma prawo wycofania się z umowy – wypowiedzieć umowę. Najistotniejszym zapisem jaki ma znaczenie dla kredytobiorcy jest ten dotyczący kosztu kredytu. Są to niezbędne elementy umowy kredytowej, a oznacza to, że bank nie może udzielić kredytu bez opłat. Artykuł 69 Prawa Bankowego zawiera jedynie wzmianki o oprocentowaniu i prowizji. Opłat bankowych jest w rzeczywistości jednak znacznie więcej a wszystkie wynikać muszą z umowy.

Umowa kredytu oprócz powyższych elementów podstawowych zawierać będzie informację o formie zabezpieczenia kredytu, prawach i obowiązkach kredytobiorcy jak i kredytodawcy, a dalej o formie i sposobie wypłaty środków pieniężnych przez bank i spłatę przez kredytobiorcę. Większość umów kredytowych zawiera wewnętrzne regulaminy do których ona odsyła. Należy też wiedzieć, ze banki udzielają kredytów na ogólnych zasadach zawartych w prawie bankowym i szczególnych zasadach ujętych w różnych ustawach oraz kredytowych regulaminach bankowych. Pamiętajmy aby zapoznać się z nimi zanim podpiszemy umowę.

Artykuł powstał przy współpracy z portalem: https://najlepszebanki.com/